ممکن است جالب توجه است:

پشت سر - تهنا بهتر

من عاشق جلق زدن وجود دارد: