ممکن است جالب توجه است:

دختئرک - تهنا بهتر

من عاشق جلق زدن وجود دارد: